DİPNOTLAR

(1) Rün : Gizli yazı, Büyü yazısı anlamına gelmektedir. Kanımızca okunamadıklarından bu anlam verilmiştir.

(2) Türk : t ü r k Orhun abidelerinde bu harf sembolleri ile yazılmaktadır . Ancak Göktürkçe de sesli harfler kelime baş ve ortalarında yazılmadığı için bizce doğru okunuşu öt ü rü k şeklindedir anlamı öt = konuşma, ürük = üreme, ötürük =konuşan üreyen, konuşan canlı = insan anlamındadır.Irk kelimesinin de "ürük" kelimesinin değişiminden türediği kanısındayız.

(3) Göktürk : ( GÖK - KÖK ÖTÜRÜK ) gökten gelen konuşan insanlar anlamındadır.

(4) Biz bu çözümlemenin büyük hatalarla dolu olduğu kanısındayız. Ancak bu konu başka bir makale konusu olduğundan, burada yer verilmeyecektir.

(5) Tonyukuk = yanlış okunduğu kanısındayız.

t u yn k k = ot u yan ık ok = yanık ok ( fire arrow )

(6) Bu alfabe Büyük Larousse 19.cilt, 10000 .sayfada, Rün-Rünik maddesinde yer almakta ve sembolleri ayrıca gösterilmektedir. 13.harf yanlış basılmıştır. Doğrusu makalemizdeki gibidir.

(7) Nedeni tarafımızca gayet iyi bilinmektedir. Ancak konumuz dışındadır.

(8) Bu temel kaynak tarafımızca bilinmektedir. Ancak konumuz dışındadır.

Dipnotlar

| Sayfa 1 | Sayfa 2 | Sayfa 3 | Sayfa 4 | Sayfa 5 | Sayfa 6 | Bibliyografya | Ek A | Ek B | Ek C